Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Lịch và nội quy tiếp dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC TRÀ MY 
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện.

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND huyện Bắc Trà My về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bắc Trà My.

UBND huyện Bắc Trà My thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian: 2 lần/01 tháng, trong giờ hành chính, vào ngày 10 và ngày 20 hằng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng với ngày nghỉ làm việc theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

3. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; việc ủy quyền được thông báo tại trụ sở tiếp công dân huyện.

4. Tại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ  tịch UBND huyện có đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện và một số cơ quan khác khi có yêu cầu (thành phần cụ thể do Ban Tiếp công dân huyện mời).

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân và tùy theo tình hình thực tế của từng vụ việc.

UBND huyện Bắc Trà My thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng toàn thể nhân dân huyện  Bắc Trà My được biết.
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN 

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND  ngày 27  tháng 8 năm 2015

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My)

 

Người tiếp công dân và tổ chức, cá nhân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân huyện thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Những quy định chung:

1. Địa điểm Tiếp công dân: tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Địa chỉ: số 02, đường Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

2. Công chức tiếp công dân thường xuyên từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

3. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện được thông báo bằng văn bản, niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân huyện.

Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm của người tiếp  công dân;

d. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, giấy mời (nếu có);

b. Có thái độ đúng mức, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hoặc ký điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

d. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

e. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, giấy mời (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp xử lý, phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân.

Người tiếp công dân được từ chối không tiếp và không nhận đơn trong các trường hợp sau:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghiêm cấm các hành vi:

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

7. Kích động, cưỡng dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.BAN CHỈ ĐẠO 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


1

Ông: Trần Anh Tuấn

- Chủ tịch UBND huyện

- Trưởng Ban

2

Ông: Nguyễn Nhuần

- Phó chủ tịch UBND huyện

- Phó  Ban trực

3

Bà: Đặng Thị Phương

- Phó Chánh Thanh tra huyện

- Phó Trưởng ban

4

Ông: Lê Nho Triều

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND  huyện

- Phó Trưởng ban

5

Bà: Nguyễn Thị Nam Ngân

- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện

- Thành viên

6

Ông: Mai Đình Dũng

- Giám đốc BQL DA ĐT&XD

- Thành viên

7

Ông: Hùnh Ngọc Thiệu

- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

- Thành viên

8

Ông: Nguyễn Hữu Sự

- Phó trưởng Phòng KT-HT huyện

- Thành viên

9

Bà: Hoàng Vân Lĩnh

- Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất

- Thành viên

10

Ông: Nguyễn Đình Thông

- Trưởng Phòng TN&MT huyện

- Thành viên

11

Ông: Phan Thanh Tuấn

- Trưởng Công an huyện

- Thành viên

12

Ông: Nguyễn Trung Hiếu

- Phó Giám đốc TTPTQĐ huyện

- Thành viên

13

Ông: Nguyễn Ngọc Tam

- Chánh án Tòa án nhân dân huyện

- Thành viên

14

Ông: Hồ Thanh Bình

- Phó Viện trưởng VKS nhân dân huyện

- Thành viên

15

Ông: Bùi Viết An

- Trưởng Phòng Tư pháp huyện

- Thành viên

16

Ông Trần Toại

- Trưởng Phòng Tài chính - KH huyện

- Thành viên

17

Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Trưởng Phòng GD&Đào tạo huyện

- Thành viên

18

Bà Lê T. Thu Vân

- Trưởng Phòng Nội vụ huyện

- Thành viên

19

Ông Nguyễn Đình Tiên

- Phó Phòng Dân tộc huyện

- Thành viên

20

Bà Trịnh Thị Hồng Nga

- Trưởng Phòng VH-TT huyện

- Thành viên

21

Ông Lê Văn Trường

- Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện

- Thành viên

22

Ông Tống Đình Đức

- Đội phó Đội QLĐT huyện

- Thành viên

23

Bà: Võ Thị Hồng Hà

- Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện

- Thành viên

24

Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn

- Thành viên


* Mời các Ông, Bà sau đây tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo:

1. Bà Đinh Thị Hồng Thủy – Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện,

2. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện,

3. Ông Trịnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện,

4. Ông Phạm Thành Tâm – Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện,

5. Ông Đỗ Đức Mạnh – Phó Bí thư Huyện đoàn.  • Thành tích năm 2017 Ảnh: Huỳnh Tấn Xuân

  • Du lịch sông Tranh

  • Khu Lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu 5

  • Tặng quà bão lụt năm 2017
    

Thăm dò ý kiến


Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Kết quả bình chọn

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Cải cách hành chính
 
48,3%
501 Phiếu
Ứng dụng CNTT
 
27,4%
284 Phiếu
Song song
 
24,4%
253 Phiếu
Tổng cộng: 1038 Phiếu
X
Tài khoản  
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRẦ TÂN, HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM
Trưởng Ban biên tập: Ông ... - Chủ Tịch UBND Xã Trà Tân
Địa chỉ: Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, ĐT: ...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)